حفظ حریم خصوصی :

حفظ حریم خصوصی و اطلاعات کاربران HKM برای ما خیلی حائز اهمیت است برای همین سعی کردیم کمترین اطلاعات را دریافت و همون اطلاعات کم را به بهترین شکل حفاظت کنیم.

اطلاعاتی که از کاربران دریافت میشود :

فقط نام و شماره تلفن کاربران دریافت میشود که آن هم صرفا برای تایید هویت و جلوگیری از ثبت نام های فیک و جعلی داخل برنامه هست .

استفاده از اطلاعات :

از شماره کاربران برای احراز هویت و جلوگیری از هک حساب ها و تایید برداشت استفاده میشود